Detaljerat integritetsmeddelande gällande personuppgifter som samlats in av Autorola.

När du använder Autorolas tjänster använder vi dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande är avsett att informera dig, den ”registrerade”, hur vi använder dina personuppgifter. Det är viktigt att skydda dina personuppgifter och vi uppmanar dig att läsa detta integritetsmeddelande.
Om du har problem med att läsa detta integritetsmeddelande eller om du behöver hjälp att förstå det kan du kontakta oss på +46 8 75 13 800 så kommer vi att hjälpa dig så gott vi kan. Vi använder även cookies. Se vår cookiepolicy nedan för mer information om hur vi använder cookies.

Företaget som samlar in dina uppgifter – den registeransvarige – är:


Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Danmark
Tel: +45 70 20 16 61
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Din huvudkontakt och företaget som behandlar dina personuppgifter – registerföraren – är:

Autorola.se
Gamla Stallet Stora Wäsby Slott
194 37 Upplands Väsby
Tel: +46 8 751 38 00
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Om du har klagomål gällande sättet på vilket vi hanterar dina personuppgifter som vi inte kan hjälpa dig med kan du kontakta dataskyddsmyndigheten:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel: +46 8 657 6186
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Website: https://www.datainspektionen.se/

 
Om du har klagomål gällande sättet på vilket vi hanterar dina personuppgifter som vi inte kan hjälpa dig med kan du kontakta dataskyddsmyndigheten: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en#h2-11
Dina personuppgifter är skyddade enligt lag av den allmänna dataskyddsförordningen. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Människor som registrerar sig för Autorolas tjänster

När du registrerar dig som en användare av Autorola-produkten INDICATA ingår du ett avtal där Autorola behöver behandla dina kontaktuppgifter. Dina uppgifter kommer att användas för utförandet av Autorolas tjänster och för att verifiera din identitet.
Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka dig rekommenderade åtgärder, kontokopplade e-postmeddelanden och andra relevanta nyhetsbrev du registrerar dig för.
Om det inte uppstår ett rättsligt anspråk är det vår avsikt att radera eller anonymisera uppgifterna som samlats in från dig 2 år efter att ditt konto har avaktiverats. Vänligen ge oss viss marginal för detta eftersom vi inte dagligen söker efter information som ska raderas.
Det finns vissa fall då vi delar de personuppgifter vi samlat in från dig när du registrerade dig för INDICATA med tredje part i syfte att utföra den avtalade tjänsten. Dessa fall inkluderar, men är inte begränsade till, när du köper tjänster, när du underlåter att betala giltiga fakturor från Autorola, när vi fakturerar dig, när vi genomför återbetalningar, när vi tillfrågas av behöriga myndigheter i samband med brott och annat. Mottagarkategorierna är:

 • Revisorer
 • Vår bank
 • Vårt inkassoföretag
 • Vårt inkassoföretag
 • Myndigheter
 • Våra partnerföretag som driver servrarna för våra hemsidor och internettjänster

 

Människor som besöker våra hemsidor

Vi samlar in information om vilka sidor du besökt, vilka fordon du värderar, vilken kampanj som tog dig till våra sidor etc. Informationen används i marknadsföringssyfte och för att optimera användarupplevelsen och -flödet med målet att förbättra försäljningen.
Identifierbara uppgifter som används för att spåra användare kommer att lagras i som mest två år. Anonyma uppgifter kan lagras under längre tid. Vi har ett berättigat intresse av att optimera vår försäljning vilket vi bedömer vara en juridiskt godtagbar anledning att samla in och behandla dina uppgifter baserat på dina besök på våra hemsidor. Vi använder tredjepartstjänster för att sammanställa anonym statistik över användningen av våra hemsidor. Vi använder även cookies. Se vår [cookiepolicy] för mer information om hur vi använder cookies.

Människor som använder Autorola Service Desk eller ber om support på annat sätt

Vi är alltid glada att kunna hjälpa till när du har problem med våra tjänster. Vi har ett berättigat intresse av att hjälpa våra kunder att använda våra tjänster. Vi använder tredjepartssystem för att spåra supportförfrågningar och de personuppgifter du lämnar för supportändamål kan komma att lagras hos en extern partner.
I fall där du begär support för ett undersystem kan vi behöva dela de personuppgifter du lämnar för supportändamål i syfte att begära den support som krävs från våra partners. Vi kommer att radera eller anonymisera de personuppgifter du lämnar för supportändamål 2 år efter att din begäran har hanterats.

Människor som underlåter att betala

Autorola har ett berättigat intresse av att kunder betalar vad de är skyldiga. Autorola kommer att försöka driva in förfallna betalningar. När Autorola och kunden inte kan komma överens om en betalningsmetod kommer Autorola att använda sig av en tredje part för att driva in betalningen och i så fall dela relevanta personuppgifter med inkassoföretaget.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du följande rättigheter kopplade till dina personuppgifter som används av Autorola:

Rättighet
Vad det innebär
Undantag

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)

Autorola kommer att radera eller anonymisera dina personuppgifter på begäran. Dina personuppgifter kommer att raderas så fort som möjligt inom en månad från det att din begäran tagits emot.

Autorola är endast skyldiga att radera dina uppgifter om Autorola inte är skyldiga enligt lag att lagra informationen eller om något av följande är applicerbart:

 1. personuppgifterna är inte längre nödvändiga i samband med det syfte för vilket de samlades in eller behandlades;

   

 2. du upphäver samtycket du lämnat för insamling och behandling och det finns inga andra rättsliga grunder för behandlingen;

 3. du motsätter dig behandling i direkt marknadsföringssyfte;

 4. dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot lagen;

 5. dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet hos Autorola;

Rätt till begränsning av behandling

Autorola kommer att sluta behandla dina personuppgifter på förfrågan.

Autorola är endast skyldiga att sluta behandla dina personuppgifter om något av följande är applicerbart:

 • korrektheten hos personuppgifterna bestrids av dig, under så lång tid Autorola behöver för att verifiera om personuppgifterna är korrekta eller inte;

 • behandlingen strider mot lag och du motsätter dig att

  personuppgifterna raderas och begär att behandlingen av dem begränsas i stället;

 • Autorola behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men de är nödvändiga för den registrerade i syfte att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk;

 • du har informerat Autorola om kränkning av dina intressen, rättigheter och friheter under tiden undersökning sker om Autorolas berättigade skäl är större än dina.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att vi har felaktiga personuppgifter lagrade kan du meddela oss så korrigerar vi informationen.

 

Den registrerades rätt till registerutdrag

Du har rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter Autorola har sparade om dig. Vi kommer att tillhandahålla dem digitalt om inte annat begärs. Fler regler gäller för insyn i dina personuppgifter men all nödvändig information bör finnas ovan. Kopian av dina personuppgifter kommer att levereras så fort som möjligt inom en månad från det att din begäran tagits emot.

 

Rätt att ta tillbaka samtycke

Om vår insamling och användning av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Autorola.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i en maskinläslig form. Autorola kan även skicka dem direkt till ett annat företag om du begär detta.

Autorola är endast skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter om:

 1. du har lämnat uppgifterna till Autorola,
 2. datainsamlingen baseras på ditt samtycke eller ett avtal du är en avtalspart till
 3. behandlingen sker automatiserat (det vill säga ingen information på papper).

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot all behandling i direkt marknadsföringssyfte och där du tror att dina rättigheter kränks eller där det finns ett hot mot din frihet.

Autorola kan fortsätta behandla dina personuppgifter om något av följande är applicerbart:

 1. Autorola kan demonstrera övertygande berättigade skäl för fortsatt behandling.

 2. Autorola måste behandla dina personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk.

 3. Den rättsliga grunden för behandling grundar sig varken i ett berättigat intresse eller i ett allmänt intresse.

 

Frågor

Om du har frågor rörande användningen av cookies på vår hemsida kan du skicka ett e-postmeddelande till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.