Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för de uppgifter som Autorola Group samlar in när du använder våra tjänster.

Denna integritetspolicy är avsedd att informera dig, den ”registrerade”, om hur vi använder dina personuppgifter. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss och vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy. Om du har problem med att läsa denna policy ber vi dig kontakta oss (telefon: +46 (0)8 751 38 00) så hjälper vi dig på bästa sätt.

Dina personuppgifter skyddas enligt lag genom den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vi kan då och då ändra detta uttalande. Vi uppmuntrar dig att granska denna policy regelbundet eftersom ändringar kommer att publiceras på denna sida.

Sammanfattning

Detta dokument gäller för:

 • Våra kunder
 • Besökare på våra webbplatser


Detta dokument omfattar:


De personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in olika typer av uppgifter beroende på hur du interagerar med oss och vilka tjänster du använder. Det gäller dock för alla Autorola-tjänster att endast vanliga personuppgifter samlas in.


Personuppgifter som du lämnar till oss

När du tecknar avtal som användare av Autorola-tjänster ingår du ett avtal där Autorola behöver dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna utföra våra tjänster och verifiera din identitet.


Personuppgifter som samlas in när du besöker våra webbplatser

När du använder våra webbplatser kan vi automatiskt samla in personuppgifter som IP-adress och andra uppgifter som samlas in av cookies, exempelvis var du befinner dig och hur du navigerar på webbplatsen. Mer information om de data som samlas in med hjälp av cookies finns här:


Personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster samlar vi in följande personuppgifter, som dock inte är begränsat till:

Alla användare:

 • IP-adress
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Ålder
 • Kön


Ytterligare uppgifter som samlats in för professionella användare:

 • Faktureringsadress
 • Betalningsinformation
 • VIN
 • Försäkringsnummer


Vi samlar också in användningsuppgifter om din användning av våra tjänster och dessa kan innehålla personuppgifter.

Betalnings- och faktureringsinformation som endast samlas in och används för att behandla betalningar och leverera våra produkter och tjänster.


Känslig information

Eftersom vi inte har någon användning av känsliga personuppgifter ber vi dig att inte lämna ut några känsliga personuppgifter om vi inte specifikt begär det på grund av rättslig förpliktelse eller lagkrav.


Så här samlar vi in data

Som beskrivits tidigare samlar vi in personuppgifter från dig när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. En del av uppgifterna tillhandahålls av dig och en del samlas in när du rör dig på våra webbplatser.


Cookies

På Autorola använder vi cookies för att samla in data. Cookies är små filer som sparas i din webbläsare när du besöker vår webbplats. Vissa cookies sparas bara så länge du är kvar på webbplatsen, andra kan lagras under längre tid. Dessa cookies kan göra det enklare att surfa genom att lagra ditt lösenord eller dina preferenser för hur du använder webbplatsen. Cookies samlar in data som din dators IP-adress, dina webbläsarinställningar och information om hur du använder webbplatsen. Din allmänna position kan uppskattas utifrån din IP-adress. Vissa cookies spårar användarnas aktiviteter på vår webbplats, appar och tjänster för att leverera personaliserad reklam till dig på denna och andra webbplatser.

Mer information om hur vi använder cookies och hur du väljer bort cookies hittar du här: Cookies


Så använder vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster.
 • För att svara på dina informationsförfrågningar.
 • För att kontakta dig med uppdateringar om våra tjänster.
 • För att marknadsföra och annonsera våra tjänster, inklusive skicka marknadsföringskommunikation, med ditt samtycke.
 • För att analysera och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Vi använder följande rättsliga grunder för insamling och behandling av personuppgifter:

 • Medgivande
  • Vi kan komma att samla in och behandla uppgifter med ditt medgivande, till exempel när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, ber om information eller registrerar dig för tjänster.
 • Nödvändigt för att fullgöra ett avtal
  • Vi kan komma att samla in och behandla uppgifter som vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster eller uppfylla avtalsenliga skyldigheter gentemot våra kunder. Vi kan komma att behandla en begränsad mängd personuppgifter för att utveckla och testa funktioner och tjänster där det är absolut nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra tjänster.
 • Nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser
  • Vi kan komma att samla in och behandla uppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser.
 • Berättigat intresse
  • Vi kan komma att samla in och behandla uppgifter eftersom vi har ett berättigat intresse av att driva effektiva och relevanta marknadsförings- och försäljningsaktiviteter samt tillhandahålla och uppdatera vår tjänst för att maximera värdet för våra kunder och användare så länge våra berättigade intressen inte uppvägs av dina rättigheter. Därför kan vi komma att använda en begränsad mängd personuppgifter för att utveckla effektiva och felfria tjänster.


Så här samlar vi in data

Det finns vissa fall där vi delar dina personuppgifter som samlats in vid användning av Autorola-tjänster med tredje part för att utföra den avtalade tjänsten. Dessa fall inkluderar, men är inte begränsade till: när du säljer eller köper fordon eller varor, när du inte betalar legitima fakturor från Autorola, när vi återbetalar betalning och när myndigheterna ber om det i samband med brottsutredningar.

Kategorierna av mottagare är:

 • Revisorer
 • Köpare av fordon eller varor som du säljer
 • Säljare av fordon eller varor du köper
 • Vår bank
 • Vårt inkassoföretag
 • Vårt inkassoföretag
 • Företag med digitalt signerade avtal
 • Myndigheter
 • Våra samarbetspartners som driver våra webbplatser och internettjänster
 • Våra partners för säkerhetskopiering av data
 • SMS-tjänsteleverantörer
 • Parkeringsplatser där du hämtar eller levererar fordon eller gods
 • Transportföretag som transporterar fordon till eller från dig
 • Stödsystem från tredje part
 • System för funktionsloggning

Köp

För att underlätta en försäljning måste köparen och säljaren utbyta personuppgifter och Autorola tillhandahåller dessa uppgifter till båda parter som en del av det avtal som ingås vid tecknandet av Autorola-tjänster. Vissa affärer görs med en mellanhand där köparen och säljaren inte delar personuppgifter. När en auktion avslutas kommer Autorola att försöka kontakta såväl potentiella köpare som säljaren för att slutföra försäljningen.

Autorola är enligt lag skyldigt att rapportera importerade och exporterade varor till INTRASTAT, i vilket fall de enligt lag måste få tillgång till de personuppgifter som krävs.

Autorola är även juridiskt skyldigt att avregistrera fordon före export och att dokumentera att det är gjort. När du avregistrerar dig kommer dina personuppgifter att delas med relevanta myndigheter.


Överföring av dina personuppgifter till tredjeland

Vi överför dina kontaktuppgifter till länder utanför EU i de fall du köper eller säljer fordon eller varor utanför EU.

Autorola använder en standardavtalsklausul för att säkerställa korrekt skydd av dina personuppgifter i avsaknad av ett adekvat beslut i enlighet med artikel 45(3) i GDPR.

Våra leverantörer och tjänsteleverantörer får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla avtalade tjänster.


Missförhållanden

Vi för ett internt register över användare som beter sig på ett allvarligt sätt, exempelvis vägran att betala berättigade köpare eller säljare, försök till fusk och annat.

Vi har ett berättigat intresse av att hålla våra tjänster professionella. Det innebär i hög grad att vi försöker säkerställa att våra köpare och säljare agerar professionellt.

I fall där en lag har brutits eller det finns ett rättsligt anspråk kommer vi att dela denna information, inklusive personuppgifter, med relevanta parter såsom:

 • Myndigheter
 • Advokater

Denna information kan också vara relevant för finansiell revision eftersom den kan användas som underlag för utebliven vinst. I detta fall kommer informationen att delas med:

 • Revisorer


Så länge sparar vi dina personuppgifter

Hur länge vi sparar insamlade personuppgifter beror på typen av information och syftet med insamlingen. Efter en rimlig tidsperiod eller när syftet med insamlingen har slutförts kommer vi antingen att radera eller anonymisera personuppgifter.

Vi sparar personuppgifter i de fall där vi har ett pågående legitimt affärssyfte att göra det, till exempel för att lösa tvister eller för att uppfylla pågående rättsliga skyldigheter.

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster till dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och under en rimlig tidsperiod efter att sådana tjänster har slutförts.


Dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter

Som bosatt i EU/EES har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas permanent, och vi kan göra det såvida inte Autorola är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna. Dessutom har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och rätt att invända mot vissa typer av behandling av dina personuppgifter. Om du har gett oss tillstånd att samla in eller behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter kan du skicka en begäran till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..


Säkerhet

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den information vi får från dig från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring och obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Vi har vidtagit lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda och säkra din information, men inga säkerhetsåtgärder är perfekta. Risken för dataintrång är möjlig.

Nedan listas några av de säkerhetsåtgärder som finns:

 • Personuppgifter krypteras under överföringen.
 • Personuppgifter krypteras i vila på våra datacenter.
 • Medarbetare får endast tillgång till användarnas personuppgifter på behovsbasis.
 • Alla anställda måste få utbildning i GDPR och informationssäkerhet.
 • Alla anställda med tillgång till personuppgifter är skyldiga att underteckna ett bindande sekretessavtal.
 • Innan vi delar personuppgifter med våra leverantörer ser vi till att de har implementerat säkerhetsrutiner för att skydda dina uppgifter. Våra leverantörer och partners får inte använda eller dela din information för något annat syfte än att tillhandahålla de tjänster för vilka de har avtalats.


Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du vill utöva dina integritetsrättigheter enligt ovan, kontakta oss på följande sätt:

Företaget som samlar in och behandlar dina uppgifter är:

AUTOROLA Sverige
Gamla Stallet Stora Wäsby Slott
19437 Upplands Väsby
Sverige
+46 (0)8 751 38 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter i Sverige:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Website: http://www.datainspektionen.se/